XXXIII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Poznań / Prusim, 11 - 13 maja 2016 r.
   
  XXXIII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Olandia” w Prusimiu (adres: Prusim 5, 64-420 Kwilcz; http://www.olandia.pl).


NOWE TRENDY W ANALIZIE TOKSYKOLOGICZNEJ

W ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w zakresie opiniowania toksykologicznego dla celów sądowych. Zjawiskami wysuwającymi się na czoło współczesnych wyzwań to:

- kwestie definicyjne i regulacyjne w odniesieniu do nowych środków psychoaktywnych,

- duża liczba nowych związków (głównie tzw. dopalaczy) przyjmowanych w celu wprowadzenia się w stan odurzenia; substancje te wprowadzane są do obrotu bez wcześniejszych badań ich kinetyki czy toksyczności, co prowadzi do licznych zatruć i trudności w interpretacji stężeń wyznaczonych w materiale biologicznym,

- rosnąca liczba osób kierujących pod wpływem „klasycznych narkotyków” oraz nowych substancji psychoaktywnych – brak rozwiązań prawnych, w szczególności w zakresie „stanu pod wpływem” i „stanu po użyciu”, sprawia, że ograniczenie tego niebezpiecznego zjawiska jest bardzo trudne,

- nowe obszary badań, m.in. dotyczących zanieczyszczenia środowiska czy dodatków do żywności,

- brak wymagań jakościowych stawianych procedurom analitycznym stosowanym dla celów sądowych; szerokie otwarcie rynku usług kryminalistycznych na podmioty prywatne, przy jednoczesnym braku zapisów prawnych określających zakres i rodzaj badań toksykologicznych oraz wymagań co do wykształcenia i doświadczenia biegłych, sprawia, że poziom ekspertyz i opinii ulega obniżeniu,

- rozwój technologiczny, który z jednej strony umożliwia wykrywanie substancji na coraz to niższych poziomach stężeń, ale jednocześnie rodzący pytania o ewentualne poziomy endogenne, czas po jakim substancja może być wykryta w organizmie po jej podaniu, czy interpretację wyników w kontekście działań przestępczych.

XXXIII Konferencja Toksykologów Sądowych będzie okazją do dyskusji na powyższe tematy, ale oczywiście nie tylko do nich ograniczoną.

Uczestnicy Konferencji będą również mieli możliwość przedstawienia doniesień z prowadzonych badań naukowych oraz ciekawych przypadków z praktyki opiniodawczej.

Obrady Konferencji zostaną poprzedzone warsztatami dotyczącymi analizy włosów dla potrzeb opiniowania toksykologicznego.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w XXXIII Konferencji Toksykologów Sądowych.

Ostatnia modyfikacja: 23.03.2016   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót